Kişisel Verilerin Korunması Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, HIFF TRAVEL AGENCY, internet alanında kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu amacını gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

HIFF TRAVEL AGENCY; Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla, www.tekneveyat.com (Sistem) veya Sözleşme’ de paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileri; kanunda belirlenen şart ve sınırlara bağlı kalarak; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıda belirtildiği durumlarda üçüncü kişilerle paylaşabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz; yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için yurt içi ve dışında birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, Şirket hissedarı ve iştiraklerine; şikayetlerinizin ya da yaşanan sorunların giderilmesi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Şirket çalışanlarımıza, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Kapsamı Nedir?

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kimlik bilgileri, erişim/iletişim bilgileri, tüketici alışkanlığına ilişkin bilgiler, ödeme işlemine ilişkin bilgiler, sesli ve görüntülü görüşmelerde veya kurulan sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edinilen Kullanıcıların kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, KVKK madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Nedir?

HIFF TRAVEL AGENCY, Kişisel verilerinizi, (IP adresiniz, Sistemin hangi bölümlerini ziyaret ettiğiniz, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi v.b.) sunucularımızdaki problemleri teşhis etmek, Sistemi yönetmek, Sistem ile Kullanıcı bağlantısını en hızlı şekilde sağlayacak veri servisine ulaşmanızı temin etmek, istatistiki değerlendirme yapmak ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek adına toplamakta ve kullanmaktadır.

Ayrıca, KVKK ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca kişisel veri kapsamında olmayan site ziyaret saatleriniz ve günleriniz, sitede harcanan veya harcanmayan süreler gibi veriler esas itibariyle istatistiksel tespitler amacıyla HIFF TRAVEL AGENCY tarafından kullanılacaktır.

HIFF TRAVEL AGENCY, Kullanıcıların izniyle Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır:

 • Ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
 • Ödemelerinizi gerçekleştirmek,
 • Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek,
 • Bilgilerinizi güncellemek,
 • Üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek,
 • İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek,
 • 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak,
 • Yayınlar göndermek,
 • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
 • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
 • Yeni içerikler hakkında bilgi vermek,

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı Nedir?

HIFF TRAVEL AGENCY, Kullanıcılar hakkında bu sözleşmenin ifası dolayısıyla öğrendiği, işbu sözleşme ile kendisine devir edilen işlerle ilgili her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazılım, program, eğitim, doküman, yazışma ve üçüncü kişilerce yasal yollarla elde edilmiş bilgiler dışındaki tüm (gerek yazılı ve gerekse elektronik ortamda sağlanmış olsun) bilgi ve materyalleri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, Kullanıcının yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi, Kullanıcının yetkilendirdiği kişilerin erişimlerini engellememeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.

Normal şartlarda HIFF TRAVEL AGENCY, Kullanıcıların Sistem kullanımı sırasında vermiş oldukları kişisel bilgileri üçüncü partilerle paylaşmaz. Ancak, ödeme işlemleri ile hukuksal durumlarda kişisel bilgilerin ve/veya kullanıcı IP adreslerinin üçüncü partilerle paylaşılması zorunlu olabilir. Ayrıca, HIFF TRAVEL AGENCY hisseleri başka bir şirket tarafından satın alınırsa bu şirket bu sözleşmede yer alan şartlar doğrultusunda Kişisel Bilgiler üzerinde hak talep edebilir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Saklanıyor?

HIFF TRAVEL AGENCY, Kullanıcılar hakkında temin ettiği kişisel verileri, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen kanuni sürelere uyularak, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir.

Bununla birlikte, Kullanıcı Sözleşmesi’ nin yürürlükte olduğu süre boyunca kişisel verileri sistemimizde saklanmaya devam edecektir. Bir verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep bulunmaması halinde ise kişisel veriler silecek, yok edecek ya da anonim hale getirecektir.

Kullanıcıların (Veri Sahiplerinin) Hakları Nelerdir?

Her halde, kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır. KVKK’ nın 11 maddesi kapsamında, HIFF TRAVEL AGENCY’ye yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak; kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca

yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkündür.

Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, [email protected] e-posta adresine mail göndermek suretiyle göndereceğiniz bir dilekçe/müracaat yazısı ile iletebilirsiniz.

HIFF TRAVEL AGENCY, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, ek maliyet tutarı kadar tarafınızdan ayrı bir ücret alınabilir. HIFF TRAVEL AGENCY, talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme hakkına sahiptir ve bu bilgilendirme tarafınızca bildirilen mail adresinize yapılacaktır.

Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde HIFF TRAVEL AGENCY talebinizin gereğini yerine getirecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişinin, HIFF TRAVEL AGENCY’nin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula başvuru hakkı saklıdır. KVKK madde 14/2 hükmüne istinaden, veri sorumlusu olan HIFF TRAVEL AGENCY'ye karşı başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikayet yoluna başvurulamaz.

Ayrıca, yukarıdaki hususlar kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz gereği açıklandığı üzere, mevzuatın Kullanıcıdan açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dahil) imkan verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını bilgilerinize sunarız.

İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

Sorunuz mu var?